جهادگران عرصه کشاورزی

اردوی جهادی تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی در شهرستان بیجار

  • ۱۳۴
ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی در شهرستان بیجار

احداث استخر ذخیره آب کشاورزی در روستاهای شهرستان بیجار استان کردستان، با حجم ذخیره آب بیش از ۱۰۰۰ متر مکعب در منطقه‌ای خشک، جهت بهبود فرآیند آبیاری اراضی زراعی پایین دست.
شهریور ۱۳۹۰